CheckedListBox.DrawMode Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą tryb rysowania elementów CheckedListBox .Gets a value indicating the mode for drawing elements of the CheckedListBox. Ta właściwość nie jest istotna dla tej klasy.This property is not relevant to this class.

public:
 virtual property System::Windows::Forms::DrawMode DrawMode { System::Windows::Forms::DrawMode get(); void set(System::Windows::Forms::DrawMode value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override System.Windows.Forms.DrawMode DrawMode { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.DrawMode : System.Windows.Forms.DrawMode with get, set
Public Overrides Property DrawMode As DrawMode

Wartość właściwości

DrawMode

Zawsze DrawMode z Normal .Always a DrawMode of Normal.

Atrybuty

Uwagi

Ta właściwość nie jest istotna dla tej klasy.This property is not relevant to this class.

Dotyczy