CheckedListBox.ItemHeight Właściwość

Definicja

Pobiera wysokość obszaru elementu.Gets the height of the item area.

public:
 virtual property int ItemHeight { int get(); void set(int value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override int ItemHeight { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.ItemHeight : int with get, set
Public Overrides Property ItemHeight As Integer

Wartość właściwości

Int32

Wysokość obszaru elementu w pikselach.The height, in pixels, of the item area.

Atrybuty

Uwagi

Ta miara jest oparta na wysokości czcionki oraz małym marginesie, aby zapewnić biały znak wokół elementu.This measurement is based on the font height plus a small margin to provide white space around the item.

Klasy rozszerzeń znaków, takie jak "g" i "y", nie są wyświetlane prawidłowo, gdy czcionka zostanie zmieniona na 9,75-punktowy Arial.The extenders of characters such as "g" and "y" do not display properly when the font is changed to 9.75-point Arial. Aby rozwiązać ten wynik, Utwórz klasę z CheckedListBox i Przesłoń, ItemHeight Aby zwrócić base.ItemHeight+2 .To correct this, derive a class from CheckedListBox and override ItemHeight to return base.ItemHeight+2.

Dotyczy