CheckedListBox.MeasureItem Zdarzenie

Definicja

Występuje ListBox , gdy tworzony jest utworzony przez właściciela i są określane rozmiary elementów listy.Occurs when an owner-drawn ListBox is created and the sizes of the list items are determined. To zdarzenie nie jest istotne dla tej klasy.This event is not relevant to this class.

public:
 event System::Windows::Forms::MeasureItemEventHandler ^ MeasureItem;
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public event System.Windows.Forms.MeasureItemEventHandler MeasureItem;
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.MeasureItem : System.Windows.Forms.MeasureItemEventHandler 
Public Custom Event MeasureItem As MeasureItemEventHandler 

Typ zdarzenia

MeasureItemEventHandler
Atrybuty

Uwagi

Można utworzyć procedurę obsługi zdarzeń dla tego zdarzenia, aby określić rozmiar elementu, zanim zostanie on narysowany w DrawItem zdarzeniu.You can create an event handler for this event to specify the size of an item before it is drawn in the DrawItem event. Zdarzenie jest zgłaszane tylko wtedy, gdy DrawMode Właściwość jest ustawiona na OwnerDrawVariable .The event is raised only when the DrawMode property is set to OwnerDrawVariable.

Maksymalna wysokość ListBox elementu to 255 pikseli.The maximum height of a ListBox item is 255 pixels.

To zdarzenie nie jest istotne dla tej klasy.This event is not relevant to this class.

Dotyczy