CheckedListBox.OnItemCheck(ItemCheckEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi ItemCheck zdarzenie.Raises the ItemCheck event.

protected:
 virtual void OnItemCheck(System::Windows::Forms::ItemCheckEventArgs ^ ice);
protected virtual void OnItemCheck (System.Windows.Forms.ItemCheckEventArgs ice);
abstract member OnItemCheck : System.Windows.Forms.ItemCheckEventArgs -> unit
override this.OnItemCheck : System.Windows.Forms.ItemCheckEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnItemCheck (ice As ItemCheckEventArgs)

Parametry

ice
ItemCheckEventArgs

ItemCheckEventArgsZawierający dane zdarzenia.An ItemCheckEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnItemCheckMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnItemCheck method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnItemCheck(ItemCheckEventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, OnItemCheck(ItemCheckEventArgs) Aby zarejestrowani pełnomocnicy otrzymywali zdarzenie.When overriding OnItemCheck(ItemCheckEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class' OnItemCheck(ItemCheckEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy