CheckedListBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi SelectedIndexChanged zdarzenie.Raises the SelectedIndexChanged event.

protected:
 override void OnSelectedIndexChanged(EventArgs ^ e);
protected override void OnSelectedIndexChanged (EventArgs e);
override this.OnSelectedIndexChanged : EventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnSelectedIndexChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnSelectedIndexChangedMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnSelectedIndexChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnSelectedIndexChanged(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnSelectedIndexChanged(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnSelectedIndexChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnSelectedIndexChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy