CheckedListBox.Padding Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia uzupełnienie w obrębie CheckedListBox .Gets or sets padding within the CheckedListBox. Ta właściwość nie jest istotna dla tej klasy.This property is not relevant to this class.

public:
 property System::Windows::Forms::Padding Padding { System::Windows::Forms::Padding get(); void set(System::Windows::Forms::Padding value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Windows.Forms.Padding Padding { get; set; }
public System.Windows.Forms.Padding Padding { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Padding : System.Windows.Forms.Padding with get, set
member this.Padding : System.Windows.Forms.Padding with get, set
Public Property Padding As Padding

Wartość właściwości

Padding

PaddingReprezentujący charakterystykę wewnętrznych odstępów formantu.A Padding representing the control's internal spacing characteristics.

Atrybuty

Uwagi

Kontrolki otrzymują wartości domyślne dla Padding , które są w rozsądny sposób zbliżone do wskazówek dotyczących interfejsu użytkownika systemu Windows.Controls receive default values for Padding that are reasonably close to Windows user interface guidelines. Niektóre zmiany mogą nadal być niezbędne dla określonych aplikacji.Some adjustments might still be necessary for particular applications.

Ta właściwość nie jest istotna dla tej klasy.This property is not relevant to this class.

Dotyczy