CheckedListBox.ValueMemberChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy ValueMember Właściwość zostanie zmieniona.Occurs when the ValueMember property changes.

public:
 event EventHandler ^ ValueMemberChanged;
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public event EventHandler ValueMemberChanged;
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.ValueMemberChanged : EventHandler 
Public Custom Event ValueMemberChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler
Atrybuty

Dotyczy