ComboBox.ObjectCollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów w kolekcji.Gets the number of items in the collection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba elementów w kolekcji.The number of items in the collection.

Implementuje

Uwagi

Ta właściwość umożliwia określenie liczby elementów w ComboBox .This property enables you to determine the number of items in the ComboBox. Tej wartości można użyć podczas zapętlenia przez wartości kolekcji.You can use this value when looping through the values of the collection.

Dotyczy

Zobacz też