CommonDialog.OnHelpRequest(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi HelpRequest zdarzenie.Raises the HelpRequest event.

protected:
 virtual void OnHelpRequest(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnHelpRequest (EventArgs e);
abstract member OnHelpRequest : EventArgs -> unit
override this.OnHelpRequest : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnHelpRequest (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

HelpEventArgsZawiera dane zdarzenia.An HelpEventArgs that provides the event data.

Uwagi

Ta metoda jest wywoływana, gdy zostanie kliknięty przycisk Pomoc.This method is invoked when the Help button is clicked. Dziedziczenie klas może przesłonić tę metodę, aby obsłużyć zdarzenie.Inheriting classes can override this method to handle the event.

Dotyczy