CommonDialog.RunDialog(IntPtr) Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, określa wspólne okno dialogowe.When overridden in a derived class, specifies a common dialog box.

protected:
 abstract bool RunDialog(IntPtr hwndOwner);
protected abstract bool RunDialog (IntPtr hwndOwner);
abstract member RunDialog : nativeint -> bool
Protected MustOverride Function RunDialog (hwndOwner As IntPtr) As Boolean

Parametry

hwndOwner
IntPtr

Wartość, która reprezentuje uchwyt okna właściciela okna dialogowego Common.A value that represents the window handle of the owner window for the common dialog box.

Zwraca

Boolean

trueJeśli okno dialogowe zostało pomyślnie uruchomione; w przeciwnym razie false .true if the dialog box was successfully run; otherwise, false.

Uwagi

Ta metoda jest wywoływana, gdy użytkownik często wywołuje okno dialogowe ShowDialog i musi być zastąpione przez dziedziczone klasy z, CommonDialog Aby zaimplementować określone wspólne okno dialogowe.This method is invoked when the user of a common dialog box calls ShowDialog, and it must be overridden by inherited classes of CommonDialog to implement a specific common dialog box.

Dotyczy

Zobacz też