CommonDialog.Tag Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia obiekt, który zawiera dane dotyczące formantu.Gets or sets an object that contains data about the control.

public:
 property System::Object ^ Tag { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ComponentModel.StringConverter))]
public object Tag { get; set; }
public object Tag { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ComponentModel.StringConverter))>]
member this.Tag : obj with get, set
member this.Tag : obj with get, set
Public Property Tag As Object

Wartość właściwości

Object

Obiekt, który zawiera dane o CommonDialog .The object that contains data about the CommonDialog.

Atrybuty

Uwagi

Ta właściwość umożliwia przechowywanie dowolnych informacji o formancie.Use this property to store arbitrary information about the control.

Dotyczy