ContainerControl.PerformAutoScale Metoda

Definicja

Wykonuje skalowanie formantu kontenera i jego elementów podrzędnych.Performs scaling of the container control and its children.

public:
 void PerformAutoScale();
public void PerformAutoScale ();
member this.PerformAutoScale : unit -> unit
Public Sub PerformAutoScale ()

Uwagi

Jawne wywołanie PerformAutoScale metody jest zwykle wymagane tylko po wprowadzeniu zmian programistycznych do układu w czasie wykonywania.An explicit call to the PerformAutoScale method is typically only required after programmatic changes to the layout during run time. PerformAutoScale jest wywoływany niejawnie z OnLayout metody.PerformAutoScale is implicitly called from the OnLayout method.

PerformAutoScale jest cykliczny; Każda kontrolka podrzędna, jeśli jest kontenerem, będzie miała swoją wersję metody wywoływana, gdy zostanie wykonana wersja kontenera.PerformAutoScale is recursive; each child control, if it is a container, will have its version of this method called when the container's version executes.

Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego skalowania, zobacz Automatyczne skalowanie w Windows Forms.For more information about automatic scaling, see Automatic Scaling in Windows Forms.

Dotyczy

Zobacz też