ContainerControl.ProcessDialogKey(Keys) Metoda

Definicja

Przetwarza klucz okna dialogowego.Processes a dialog key.

protected:
 override bool ProcessDialogKey(System::Windows::Forms::Keys keyData);
protected override bool ProcessDialogKey (System.Windows.Forms.Keys keyData);
override this.ProcessDialogKey : System.Windows.Forms.Keys -> bool
Protected Overrides Function ProcessDialogKey (keyData As Keys) As Boolean

Parametry

keyData
Keys

Jedna z Keys wartości reprezentujących klucz do przetworzenia.One of the Keys values that represents the key to process.

Zwraca

Boolean

true Jeśli klucz został przetworzony przez formant; w przeciwnym razie false .true if the key was processed by the control; otherwise, false.

Dotyczy

Zobacz też