ContainerControl.ProcessTabKey(Boolean) Metoda

Definicja

Wybiera następną dostępną kontrolkę i ustawia ją jako aktywną kontrolkę.Selects the next available control and makes it the active control.

protected:
 virtual bool ProcessTabKey(bool forward);
protected virtual bool ProcessTabKey (bool forward);
abstract member ProcessTabKey : bool -> bool
override this.ProcessTabKey : bool -> bool
Protected Overridable Function ProcessTabKey (forward As Boolean) As Boolean

Parametry

forward
Boolean

true Aby przechodzić do przodu przez kontrolki w ContainerControl ; w przeciwnym razie, false .true to cycle forward through the controls in the ContainerControl; otherwise, false.

Zwraca

Boolean

true w przypadku wybrania kontrolki; w przeciwnym razie false .true if a control is selected; otherwise, false.

Uwagi

Kontrolka z TabStop właściwością ustawioną na false nie może być zaznaczona, więc zostanie wybrana Następna dostępna kontrolka.A control with its TabStop property set to false cannot be selected, so the next available control will be selected.

Dotyczy

Zobacz też