ContainerControl.Select(Boolean, Boolean) Metoda

Definicja

Aktywuje formant podrzędny.Activates a child control. Opcjonalnie określa kierunek w kolejności tabulacji, z której ma zostać wybrana kontrolka.Optionally specifies the direction in the tab order to select the control from.

protected:
 override void Select(bool directed, bool forward);
protected override void Select (bool directed, bool forward);
override this.Select : bool * bool -> unit
Protected Overrides Sub Select (directed As Boolean, forward As Boolean)

Parametry

directed
Boolean

true Aby określić kierunek wybierania kontrolki; w przeciwnym razie false .true to specify the direction of the control to select; otherwise, false.

forward
Boolean

true Aby przejść do przodu w kolejności tabulacji; false , aby przejść do tyłu w kolejności tabulacji.true to move forward in the tab order; false to move backward in the tab order.

Dotyczy

Zobacz też