Control.AccessibilityObject Właściwość

Definicja

Pobiera AccessibleObject przypisany do kontrolki.Gets the AccessibleObject assigned to the control.

public:
 property System::Windows::Forms::AccessibleObject ^ AccessibilityObject { System::Windows::Forms::AccessibleObject ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Windows.Forms.AccessibleObject AccessibilityObject { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.AccessibilityObject : System.Windows.Forms.AccessibleObject
Public ReadOnly Property AccessibilityObject As AccessibleObject

Wartość właściwości

AccessibleObject

AccessibleObjectPrzypisane do kontrolki.The AccessibleObject assigned to the control.

Atrybuty

Uwagi

Aby sterować wystąpieniem zwracanym z tej metody, Zastąp CreateAccessibilityInstance metodę.To control the instance returned from this method, override the CreateAccessibilityInstance method.

Jeśli wartość nie AccessibleObject jest obecnie przypisana do kontrolki, tworzone jest nowe wystąpienie jednego z nich.If no AccessibleObject is currently assigned to the control, a new instance of one is created.

Uwaga

Aby uzyskać lub ustawić AccessibilityObject Właściwość, należy dodać odwołanie do Accessibility zestawu zainstalowanego z The.NET Framework.To get or set the AccessibilityObject property, you must add a reference to the Accessibility assembly installed with the.NET Framework.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych obiektów, zobacz temat Active Accessibility.For more information about accessible objects, see Active Accessibility.

Dotyczy

Zobacz też