Control.AccessibleName Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę kontrolki używanej przez aplikacje klienckie dostępności.Gets or sets the name of the control used by accessibility client applications.

public:
 property System::String ^ AccessibleName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string AccessibleName { get; set; }
member this.AccessibleName : string with get, set
Public Property AccessibleName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa formantu używanego przez aplikacje klienckie ułatwień dostępu.The name of the control used by accessibility client applications. Wartość domyślna to null.The default is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy wystąpienie CheckBox klasy pochodnej, MyCheckBox przypisuje go Image do Image właściwości i ustawia AccessibleName właściwości i, AccessibleDescription ponieważ Text Właściwość jest null .The following code example creates an instance of a CheckBox derived class, MyCheckBox, assigns it an Image to its Image property and sets the AccessibleName and AccessibleDescription properties since the Text property is null. Ten przykład wymaga, aby miał Form nazwę MyForm .This example requires that you have a Form named MyForm.

public:
  MyForm()
  {
   // Create a 'MyCheckBox' control and
   // display an image on it.
   MyCustomControls::MyCheckBox^ myCheckBox = gcnew MyCustomControls::MyCheckBox;
   myCheckBox->Location = Point(5,5);
   myCheckBox->Image = Image::FromFile( String::Concat( Application::CommonAppDataPath, "\\Preview.jpg" ) );
   
   // Set the AccessibleName property
   // since there is no Text displayed.
   myCheckBox->AccessibleName = "Preview";
   myCheckBox->AccessibleDescription = "A toggle button used to show the document preview.";
   this->Controls->Add( myCheckBox );
  }
public MyForm()
{
  // Create a 'MyCheckBox' control and 
  // display an image on it.
  MyCustomControls.MyCheckBox myCheckBox = 
   new MyCustomControls.MyCheckBox();
  myCheckBox.Location = new Point(5,5);
  myCheckBox.Image = Image.FromFile(
   Application.CommonAppDataPath + "\\Preview.jpg");

  // Set the AccessibleName property
  // since there is no Text displayed.
  myCheckBox.AccessibleName = "Preview";
  myCheckBox.AccessibleDescription =
   "A toggle button used to show the document preview.";
  this.Controls.Add(myCheckBox);
}
Public Sub New()
  ' Create a 'MyCheckBox' control and 
  ' display an image on it. 
  Dim myCheckBox As New MyCustomControls.MyCheckBox()
  myCheckBox.Location = New Point(5, 5)
  myCheckBox.Image = Image.FromFile( _
   Application.CommonAppDataPath + "\Preview.jpg")

  ' Set the AccessibleName property
  ' since there is no Text displayed. 
  myCheckBox.AccessibleName = "Preview"

  ' Set the AccessibleDescription text.
  myCheckBox.AccessibleDescription = _
   "A toggle button used to show the document preview."
  Me.Controls.Add(myCheckBox)
End Sub

Uwagi

AccessibleNameWłaściwość to etykieta, która zwięźle opisuje i identyfikuje obiekt w jego kontenerze, taki jak tekst w Button , nazwa MenuItem lub etykieta wyświetlana obok TextBox formantu.The AccessibleName property is a label that briefly describes and identifies the object within its container, such as the text in a Button, the name of a MenuItem, or a label displayed next to a TextBox control.

Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości dostępnych obiektów, zobacz "zawartość opisowych właściwości.For more information about properties of accessible objects, see the "Content of Descriptive Properties.

Dotyczy

Zobacz też