Control.AccessibleRole Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia dostępną rolę formantu.Gets or sets the accessible role of the control.

public:
 property System::Windows::Forms::AccessibleRole AccessibleRole { System::Windows::Forms::AccessibleRole get(); void set(System::Windows::Forms::AccessibleRole value); };
public System.Windows.Forms.AccessibleRole AccessibleRole { get; set; }
member this.AccessibleRole : System.Windows.Forms.AccessibleRole with get, set
Public Property AccessibleRole As AccessibleRole

Wartość właściwości

AccessibleRole

Jedna z wartości AccessibleRole .One of the values of AccessibleRole. Wartość domyślna to Default.The default is Default.

Wyjątki

Przypisana wartość nie jest jedną z AccessibleRole wartości.The value assigned is not one of the AccessibleRole values.

Uwagi

AccessibleRoleWłaściwość opisuje rodzaj elementu interfejsu użytkownika, który jest obiektem.The AccessibleRole property describes what kind of user interface element an object is. Jeśli nie można określić roli kontrolki, AccessibleRole Właściwość jest ustawiona na Default .If the control's role cannot be determined, the AccessibleRole property is set to Default.

Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości dostępnych obiektów, zobacz zawartość opisowych właściwości.For more information about properties of accessible objects, see Content of Descriptive Properties.

Dotyczy

Zobacz też