Control.AutoSize Właściwość

Definicja

Ta właściwość nie jest odpowiednia dla tej klasy.This property is not relevant for this class.

public:
 virtual property bool AutoSize { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual bool AutoSize { get; set; }
public virtual bool AutoSize { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.AutoSize : bool with get, set
member this.AutoSize : bool with get, set
Public Overridable Property AutoSize As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli ta funkcja jest włączona; w przeciwnym razie false .true if enabled; otherwise, false.

Atrybuty

Uwagi

Ta właściwość nie jest odpowiednia dla tej klasy.This property is not relevant for this class.

Dotyczy