Control.AutoSizeChanged Zdarzenie

Definicja

To zdarzenie nie jest istotne dla tej klasy.This event is not relevant for this class.

public:
 event EventHandler ^ AutoSizeChanged;
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public event EventHandler AutoSizeChanged;
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.AutoSizeChanged : EventHandler 
Public Custom Event AutoSizeChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler
Atrybuty

Uwagi

To zdarzenie nie jest istotne dla tej klasy.This event is not relevant for this class.

Dotyczy