Control.BackgroundImageChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje po zmianie wartości właściwości BackgroundImage.Occurs when the value of the BackgroundImage property changes.

public:
 event EventHandler ^ BackgroundImageChanged;
public event EventHandler BackgroundImageChanged;
member this.BackgroundImageChanged : EventHandler 
Public Custom Event BackgroundImageChanged As EventHandler 

Przykłady

Poniższy przykład kodu jest programem obsługi zdarzeń, który jest wykonywany w przypadku zmiany wartości właściwości Text.The following code example is an event handler that is executed when the Text property value changes. Klasa Control ma kilka metod o nazwie propertynameChanged, które są wywoływane w przypadku zmiany odpowiadającej wartości PropertyName (PropertyName reprezentuje nazwę odpowiedniej właściwości).The Control class has several methods with the name pattern PropertyNameChanged that are raised when the corresponding PropertyName value changes (PropertyName represents the name of the corresponding property).

Poniższy przykład kodu zmienia ForeColor TextBox wyświetlania danych walutowych.The following code example changes the ForeColor of a TextBox displaying currency data. Przykład konwertuje tekst na liczbę dziesiętną i zmienia ForeColor na Color.Red, jeśli liczba jest ujemna i Color.Black, jeśli liczba jest dodatnia.The example converts the text to a decimal number and changes the ForeColor to Color.Red if the number is negative and to Color.Black if the number is positive. Ten przykład wymaga Form, który zawiera TextBox.This example requires that you have a Form that contains a TextBox.

private:
  void currencyTextBox_TextChanged( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   try
   {
     // Convert the text to a Double and determine if it is a negative number.
     if ( Double::Parse( currencyTextBox->Text ) < 0 )
     {
      // If the number is negative, display it in Red.
      currencyTextBox->ForeColor = Color::Red;
     }
     else
     {
      // If the number is not negative, display it in Black.
      currencyTextBox->ForeColor = Color::Black;
     }
   }
   catch ( Exception^ ) 
   {
     // If there is an error, display the text using the system colors.
     currencyTextBox->ForeColor = SystemColors::ControlText;
   }
  }
private void currencyTextBox_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
  try
  {
   // Convert the text to a Double and determine if it is a negative number.
   if(double.Parse(currencyTextBox.Text) < 0)
   {
     // If the number is negative, display it in Red.
     currencyTextBox.ForeColor = Color.Red;
   }
   else
   {
     // If the number is not negative, display it in Black.
     currencyTextBox.ForeColor = Color.Black;
   }
  }
  catch
  {
   // If there is an error, display the text using the system colors.
   currencyTextBox.ForeColor = SystemColors.ControlText;
  }
}
Private Sub currencyTextBox_TextChanged(sender As Object, _ 
 e As EventArgs) Handles currencyTextBox.TextChanged
  Try
   ' Convert the text to a Double and determine if it is a negative number.
   If Double.Parse(currencyTextBox.Text) < 0 Then
     ' If the number is negative, display it in Red.
     currencyTextBox.ForeColor = Color.Red
   Else
     ' If the number is not negative, display it in Black.
     currencyTextBox.ForeColor = Color.Black
   End If
  Catch
   ' If there is an error, display the text using the system colors.
   currencyTextBox.ForeColor = SystemColors.ControlText
  End Try
End Sub 

Uwagi

To zdarzenie jest zgłaszane, jeśli właściwość BackgroundImage zostanie zmieniona przez modyfikację programistyczną lub interakcję użytkownika.This event is raised if the BackgroundImage property is changed by either a programmatic modification or user interaction.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też