Control.CanEnableIme Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą ImeMode , czy właściwość może być ustawiona na wartość aktywną, aby włączyć obsługę edytora IME.Gets a value indicating whether the ImeMode property can be set to an active value, to enable IME support.

protected:
 virtual property bool CanEnableIme { bool get(); };
protected virtual bool CanEnableIme { get; }
member this.CanEnableIme : bool
Protected Overridable ReadOnly Property CanEnableIme As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Wartość true w każdym przypadku.true in all cases.

Uwagi

Klasy pochodne mogą przesłonić tę właściwość w celu zwrócenia, false Jeśli Edytor IME nie jest obsługiwany.Derived classes can override this property to return false if IME is not supported.

Dotyczy