Control.ContainsFocus Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka lub jeden z jej formantów podrzędnych aktualnie ma fokus wprowadzania.Gets a value indicating whether the control, or one of its child controls, currently has the input focus.

public:
 property bool ContainsFocus { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool ContainsFocus { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.ContainsFocus : bool
Public ReadOnly Property ContainsFocus As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli kontrolka lub jeden z jego formantów podrzędnych aktualnie ma fokus wprowadzania; w przeciwnym razie false .true if the control or one of its child controls currently has the input focus; otherwise, false.

Atrybuty

Uwagi

Za pomocą tej właściwości można określić, czy kontrolka lub dowolne kontrolki zawarte w niej mają fokus wprowadzania.You can use this property to determine whether a control or any of the controls contained within it has the input focus. Aby określić, czy kontrolka ma fokus, niezależnie od tego, czy którykolwiek z formantów podrzędnych ma fokus, użyj Focused właściwości.To determine whether the control has focus, regardless of whether any of its child controls have focus, use the Focused property. Aby nadać formantowi fokus wprowadzania, użyj Focus Select metod lub.To give a control the input focus, use the Focus or Select methods.

Dotyczy

Zobacz też