Control.ContextMenuChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie ContextMenu zmieniona.Occurs when the value of the ContextMenu property changes.

public:
 event EventHandler ^ ContextMenuChanged;
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public event EventHandler ContextMenuChanged;
public event EventHandler ContextMenuChanged;
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.ContextMenuChanged : EventHandler 
member this.ContextMenuChanged : EventHandler 
Public Custom Event ContextMenuChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu wyświetla komunikat, gdy nastąpi zmiana w menu skrótów.The following code example displays a message when a change occurs to the shortcut menu.

private:
  void AddContextMenuChangedHandler()
  {
   this->myTextBox->ContextMenuChanged += gcnew EventHandler( this, &MyForm::TextBox_ContextMenuChanged );
  }

  void TextBox_ContextMenuChanged( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   MessageBox::Show( L"Shortcut menu of TextBox is changed." );
  }
private void AddContextMenuChangedHandler()
{
  this.myTextBox.ContextMenuChanged += new EventHandler(TextBox_ContextMenuChanged);
}

private void TextBox_ContextMenuChanged(object sender, EventArgs e)
{
  MessageBox.Show("Shortcut menu of TextBox is changed.");
}
Private Sub AddContextMenuChangedHandler()
  AddHandler Me.myTextBox.ContextMenuChanged, AddressOf TextBox_ContextMenuChanged
End Sub

Private Sub TextBox_ContextMenuChanged(sender As Object, e As EventArgs)
  MessageBox.Show("Shortcut menu of TextBox is changed.")
End Sub

Uwagi

To zdarzenie jest zgłaszane, jeśli ContextMenu Właściwość zostanie zmieniona przez modyfikację programistyczną lub interakcję użytkownika.This event is raised if the ContextMenu property is changed by either a programmatic modification or user interaction.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też