Control.ContextMenuStrip Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ContextMenuStrip skojarzoną z tą kontrolką.Gets or sets the ContextMenuStrip associated with this control.

public:
 virtual property System::Windows::Forms::ContextMenuStrip ^ ContextMenuStrip { System::Windows::Forms::ContextMenuStrip ^ get(); void set(System::Windows::Forms::ContextMenuStrip ^ value); };
public virtual System.Windows.Forms.ContextMenuStrip ContextMenuStrip { get; set; }
member this.ContextMenuStrip : System.Windows.Forms.ContextMenuStrip with get, set
Public Overridable Property ContextMenuStrip As ContextMenuStrip

Wartość właściwości

ContextMenuStrip

ContextMenuStripDla tego formantu lub jeśli nie ma null ContextMenuStrip .The ContextMenuStrip for this control, or null if there is no ContextMenuStrip. Wartość domyślna to null.The default is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak dodać trzy ToolStripMenuItem obiekty do ContextMenuStrip .The following code example demonstrates how to add three ToolStripMenuItem objects to a ContextMenuStrip. Dodatkowo ilustruje to ustawienie ContextMenuStrip właściwości formularza.In addition it demonstrates setting the ContextMenuStrip property of the form.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

public class Form1 : Form
{
  private ContextMenuStrip contextMenuStrip1;
  private ToolStripMenuItem toolStripMenuItem1;
  private ToolStripMenuItem toolStripMenuItem2;
  private ToolStripMenuItem toolStripMenuItem3;
  private IContainer components;

  public Form1()
  {
    InitializeComponent();
  }
  [STAThread]
  static void Main()
  {
    Application.EnableVisualStyles();
    Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
    Application.Run(new Form1());
  }

  private void InitializeComponent()
  {
    this.components = new System.ComponentModel.Container();
    this.contextMenuStrip1 = new System.Windows.Forms.ContextMenuStrip(this.components);
    this.toolStripMenuItem1 = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
    this.toolStripMenuItem2 = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
    this.toolStripMenuItem3 = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
    this.contextMenuStrip1.SuspendLayout();
    this.SuspendLayout();
    // 
    // contextMenuStrip1
    // 
    this.contextMenuStrip1.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.toolStripMenuItem1,
      this.toolStripMenuItem2,
      this.toolStripMenuItem3});
    this.contextMenuStrip1.Name = "contextMenuStrip1";
    this.contextMenuStrip1.Size = new System.Drawing.Size(180, 70);
    // 
    // toolStripMenuItem1
    // 
    this.toolStripMenuItem1.Name = "toolStripMenuItem1";
    this.toolStripMenuItem1.Size = new System.Drawing.Size(179, 22);
    this.toolStripMenuItem1.Text = "toolStripMenuItem1";
    // 
    // toolStripMenuItem2
    // 
    this.toolStripMenuItem2.Name = "toolStripMenuItem2";
    this.toolStripMenuItem2.Size = new System.Drawing.Size(179, 22);
    this.toolStripMenuItem2.Text = "toolStripMenuItem2";
    // 
    // toolStripMenuItem3
    // 
    this.toolStripMenuItem3.Name = "toolStripMenuItem3";
    this.toolStripMenuItem3.Size = new System.Drawing.Size(179, 22);
    this.toolStripMenuItem3.Text = "toolStripMenuItem3";
    // 
    // Form1
    // 
    this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 273);
    this.ContextMenuStrip = this.contextMenuStrip1;
    this.Name = "Form1";
    this.contextMenuStrip1.ResumeLayout(false);
    this.ResumeLayout(false);
  }
}
Imports System.Collections.Generic
Imports System.ComponentModel
Imports System.Data
Imports System.Drawing
Imports System.Text
Imports System.Windows.Forms

Public Class Form1
  Inherits Form
  Private contextMenuStrip1 As ContextMenuStrip
  Private toolStripMenuItem1 As ToolStripMenuItem
  Private toolStripMenuItem2 As ToolStripMenuItem
  Private toolStripMenuItem3 As ToolStripMenuItem
  Private components As IContainer
  
  
  Public Sub New()
   InitializeComponent()
  End Sub
  
  <STAThread()> _
  Shared Sub Main()
   Application.EnableVisualStyles()
   Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(False)
   Application.Run(New Form1())
  End Sub
  
  
  Private Sub InitializeComponent()
   Me.components = New System.ComponentModel.Container()
   Me.contextMenuStrip1 = New System.Windows.Forms.ContextMenuStrip(Me.components)
   Me.toolStripMenuItem1 = New System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem()
   Me.toolStripMenuItem2 = New System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem()
   Me.toolStripMenuItem3 = New System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem()
   Me.contextMenuStrip1.SuspendLayout()
   Me.SuspendLayout()
   ' 
   ' contextMenuStrip1
   ' 
   Me.contextMenuStrip1.Items.AddRange(New System.Windows.Forms.ToolStripItem() {Me.toolStripMenuItem1, Me.toolStripMenuItem2, Me.toolStripMenuItem3})
   Me.contextMenuStrip1.Name = "contextMenuStrip1"
   Me.contextMenuStrip1.Size = New System.Drawing.Size(180, 70)
   ' 
   ' toolStripMenuItem1
   ' 
   Me.toolStripMenuItem1.Name = "toolStripMenuItem1"
   Me.toolStripMenuItem1.Size = New System.Drawing.Size(179, 22)
   Me.toolStripMenuItem1.Text = "toolStripMenuItem1"
   ' 
   ' toolStripMenuItem2
   ' 
   Me.toolStripMenuItem2.Name = "toolStripMenuItem2"
   Me.toolStripMenuItem2.Size = New System.Drawing.Size(179, 22)
   Me.toolStripMenuItem2.Text = "toolStripMenuItem2"
   ' 
   ' toolStripMenuItem3
   ' 
   Me.toolStripMenuItem3.Name = "toolStripMenuItem3"
   Me.toolStripMenuItem3.Size = New System.Drawing.Size(179, 22)
   Me.toolStripMenuItem3.Text = "toolStripMenuItem3"
   ' 
   ' Form1
   ' 
   Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 273)
   Me.ContextMenuStrip = Me.contextMenuStrip1
   Me.Name = "Form1"
   Me.contextMenuStrip1.ResumeLayout(False)
   Me.ResumeLayout(False)
  End Sub
End Class

Uwagi

Jeśli element ContextMenu został również przypisany do kontrolki, ma ContextMenu pierwszeństwo przed ContextMenuStrip .If a ContextMenu has also been assigned to the control, the ContextMenu takes precedence over the ContextMenuStrip.

Dotyczy