Control.ControlAccessibleObject.DefaultAction Właściwość

Definicja

Pobiera ciąg opisujący domyślną akcję obiektu.Gets a string that describes the default action of the object. Nie wszystkie obiekty mają akcję domyślną.Not all objects have a default action.

public:
 virtual property System::String ^ DefaultAction { System::String ^ get(); };
public override string? DefaultAction { get; }
public override string DefaultAction { get; }
member this.DefaultAction : string
Public Overrides ReadOnly Property DefaultAction As String

Wartość właściwości

String

Opis akcji domyślnej dla obiektu lub null Jeśli ten obiekt nie ma domyślnej akcji.A description of the default action for an object, or null if this object has no default action.

Dotyczy

Zobacz też