Control.ControlAccessibleObject.RaiseLiveRegionChanged Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie automatyzacji interfejsu użytkownika LiveRegionChanged.Raises the LiveRegionChanged UI automation event.

public:
 override bool RaiseLiveRegionChanged();
public override bool RaiseLiveRegionChanged ();
override this.RaiseLiveRegionChanged : unit -> bool
Public Overrides Function RaiseLiveRegionChanged () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli operacja się powiedzie; w przeciwnym razie false .true if the operation succeeds; otherwise, false otherwise.

Wyjątki

Kontrolka będąca właścicielem nie jest regionem aktywnym.The owner control is not a live region.

Uwagi

Aby ta metoda była skuteczna, formant musi implementować System.Windows.Forms.Automation.IAutomationLiveRegion interfejs, a jego LiveSetting Właściwość musi zwracać albo AutomationLiveSetting.Polite Assertive .For this method to be effective, the control must implement the System.Windows.Forms.Automation.IAutomationLiveRegion interface, and its LiveSetting property must return either AutomationLiveSetting.Polite or Assertive. Ponadto aplikacja musi zostać ponownie skompilowana do celu .NET Framework 4,8 lub zadecydować o tej funkcji przy użyciu przełączników zgodności.In addition, the application must be recompiled to target .NET Framework 4.8 or opt in to this feature by using compatibility switches.

Dotyczy