Control.ControlAccessibleObject.Role Właściwość

Definicja

Pobiera rolę tego dostępnego obiektu.Gets the role of this accessible object.

public:
 virtual property System::Windows::Forms::AccessibleRole Role { System::Windows::Forms::AccessibleRole get(); };
public override System.Windows.Forms.AccessibleRole Role { get; }
member this.Role : System.Windows.Forms.AccessibleRole
Public Overrides ReadOnly Property Role As AccessibleRole

Wartość właściwości

AccessibleRole

Jedna z AccessibleRole wartości.One of the AccessibleRole values.

Dotyczy

Zobacz też