Control.ControlAccessibleObject.ToString Metoda

Definicja

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

String

Ciąg reprezentujący bieżący obiekt.A string that represents the current object.

Dotyczy

Zobacz też