Control.Controls Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję kontrolek znajdujących się w kontrolce.Gets the collection of controls contained within the control.

public:
 property System::Windows::Forms::Control::ControlCollection ^ Controls { System::Windows::Forms::Control::ControlCollection ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Windows.Forms.Control.ControlCollection Controls { get; }
member this.Controls : System.Windows.Forms.Control.ControlCollection
Public ReadOnly Property Controls As Control.ControlCollection

Wartość właściwości

Control.ControlCollection reprezentujący kolekcję kontrolek zawartych w kontrolce.A Control.ControlCollection representing the collection of controls contained within the control.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu usuwa Control z Control.ControlCollection klasy pochodnej Panel jeśli jest to element członkowski kolekcji.The following code example removes a Control from the Control.ControlCollection of the derived class Panel if it is a member of the collection. Przykład wymaga utworzenia Panel, Buttoni co najmniej jednej kontrolki RadioButton na Form.The example requires that you have created a Panel, a Button, and at least one RadioButton control on a Form. Kontrolki RadioButton są dodawane do kontrolki Panel, a kontrolka Panel dodana do Form.The RadioButton control(s) are added to the Panel control, and the Panel control added to the Form. Gdy przycisk zostanie kliknięty, przycisk radiowy o nazwie removeButton zostanie usunięty z Control.ControlCollection.When the button is clicked, the radio button named removeButton is removed from the Control.ControlCollection.

  // Remove the RadioButton control if it exists.
private:
  void removeButton_Click( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   if ( panel1->Controls->Contains( removeButton ) )
   {
     panel1->Controls->Remove( removeButton );
   }
  }
// Remove the RadioButton control if it exists.
private void removeButton_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
  if(panel1.Controls.Contains(removeButton))
  {
   panel1.Controls.Remove(removeButton);
  }
}
' Remove the RadioButton control if it exists.
Private Sub RemoveButton_Click(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles RemoveButton.Click
  If Panel1.Controls.Contains(RemoveButton) Then
    Panel1.Controls.Remove(RemoveButton)
  End If
End Sub

Uwagi

Control może działać jako element nadrzędny w kolekcji formantów.A Control can act as a parent to a collection of controls. Na przykład, gdy kilka kontrolek jest dodawanych do Form, każda kontrolka jest członkiem Control.ControlCollection przypisane do właściwości Controls formularza, która jest pochodną klasy Control.For example, when several controls are added to a Form, each of the controls is a member of the Control.ControlCollection assigned to the Controls property of the form, which is derived from the Control class.

Można manipulować kontrolkami w Control.ControlCollection przypisane do właściwości Controls przy użyciu metod dostępnych w klasie Control.ControlCollection.You can manipulate the controls in the Control.ControlCollection assigned to the Controls property by using the methods available in the Control.ControlCollection class.

Podczas dodawania kilku kontrolek do kontrolki nadrzędnej zaleca się wywołanie metody SuspendLayout przed zainicjowaniem kontrolek do dodania.When adding several controls to a parent control, it is recommended that you call the SuspendLayout method before initializing the controls to be added. Po dodaniu kontrolek do kontrolki nadrzędnej Wywołaj metodę ResumeLayout.After adding the controls to the parent control, call the ResumeLayout method. Wykonanie tej czynności spowoduje zwiększenie wydajności aplikacji z wieloma kontrolkami.Doing so will increase the performance of applications with many controls.

Użyj właściwości Controls, aby wykonać iterację wszystkich kontrolek formularza, w tym formantów zagnieżdżonych.Use the Controls property to iterate through all controls of a form, including nested controls. Użyj metody GetNextControl, aby pobrać poprzedni lub następny formant podrzędny w kolejności tabulacji.Use the GetNextControl method to retrieve the previous or next child control in the tab order. Użyj właściwości ActiveControl, aby uzyskać lub ustawić aktywną kontrolę nad kontrolką kontenera.Use the ActiveControl property to get or set the active control of a container control.

Dotyczy

Zobacz też