Control.CreateControlsInstance Metoda

Definicja

Tworzy nowe wystąpienie kolekcji formantów dla kontrolki.Creates a new instance of the control collection for the control.

protected:
 virtual System::Windows::Forms::Control::ControlCollection ^ CreateControlsInstance();
protected virtual System.Windows.Forms.Control.ControlCollection CreateControlsInstance ();
abstract member CreateControlsInstance : unit -> System.Windows.Forms.Control.ControlCollection
override this.CreateControlsInstance : unit -> System.Windows.Forms.Control.ControlCollection
Protected Overridable Function CreateControlsInstance () As Control.ControlCollection

Zwraca

Control.ControlCollection

Nowe wystąpienie Control.ControlCollection przypisane do kontrolki.A new instance of Control.ControlCollection assigned to the control.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Wersja klasy bazowej tej metody nie powinna być wywoływana przez klasę pochodną.The base class version of this method should not be called by a derived class.

Dotyczy

Zobacz też