Control.Cursor Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia kursor wyświetlany, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad kontrolką.Gets or sets the cursor that is displayed when the mouse pointer is over the control.

public:
 virtual property System::Windows::Forms::Cursor ^ Cursor { System::Windows::Forms::Cursor ^ get(); void set(System::Windows::Forms::Cursor ^ value); };
public virtual System.Windows.Forms.Cursor Cursor { get; set; }
member this.Cursor : System.Windows.Forms.Cursor with get, set
Public Overridable Property Cursor As Cursor

Wartość właściwości

Cursor

CursorReprezentuje kursor, który ma być wyświetlany, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad kontrolką.A Cursor that represents the cursor to display when the mouse pointer is over the control.

Przykłady

Poniższy przykład kodu pełni ComboBox z dostępnymi dyskami logicznymi użytkownika.The following code example fills a ComboBox with the user's available logical drives. Przykład ustawia również właściwość pola kombi Cursor , aby Cursors.Hand kursor był wyświetlany, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad przyciskiem rozwijanym.The example also sets the combo box's Cursor property so the Cursors.Hand cursor is displayed when the mouse pointer is over the drop-down button. Ten kod wymaga, aby było Form ComboBox na nim.This code requires that you have a Form with a ComboBox on it.

private:
  void Form1_Load( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   // Display the hand cursor when the mouse pointer
   // is over the combo box drop-down button.
   comboBox1->Cursor = Cursors::Hand;
   
   // Fill the combo box with all the logical
   // drives available to the user.
   try
   {
     IEnumerator^ myEnum = Environment::GetLogicalDrives()->GetEnumerator();
     while ( myEnum->MoveNext() )
     {
      String^ logicalDrive = safe_cast<String^>(myEnum->Current);
      comboBox1->Items->Add( logicalDrive );
     }
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     MessageBox::Show( ex->Message );
   }
  }
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
  // Display the hand cursor when the mouse pointer
  // is over the combo box drop-down button. 
  comboBox1.Cursor = Cursors.Hand;

  // Fill the combo box with all the logical 
  // drives available to the user.
  try
  {
   foreach(string logicalDrive in Environment.GetLogicalDrives() )
   {
     comboBox1.Items.Add(logicalDrive);
   }
  }
  catch(Exception ex)
  {
   MessageBox.Show(ex.Message);
  }
}
Private Sub Form1_Load(sender As Object, _
 e As EventArgs) Handles MyBase.Load
  ' Display the hand cursor when the mouse pointer
  ' is over the combo box drop-down button. 
  comboBox1.Cursor = Cursors.Hand
  
  ' Fill the combo box with all the logical 
  ' drives available to the user. 
  Try
   Dim logicalDrive As String
   For Each logicalDrive In Environment.GetLogicalDrives()
     comboBox1.Items.Add(logicalDrive)
   Next logicalDrive
  Catch ex As Exception
   MessageBox.Show(ex.Message)
  End Try
End Sub

Uwagi

Przypisz Cursor do Cursor właściwości kontrolki, aby zmienić kursor wyświetlany, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad kontrolką.Assign a Cursor to the Cursor property of the control to change the cursor displayed when the mouse pointer is over the control. Aby tymczasowo zmienić wskaźnik myszy dla wszystkich kontrolek w aplikacji, ustaw Cursor.Current Właściwość.To temporarily change the mouse cursor for all controls on your application set the Cursor.Current property. Zazwyczaj właściwość jest ustawiana Cursor.Current na kursor oczekiwania podczas wypełniania ComboBox lub zapisywania lub ładowania pliku.Typically you would set the Cursor.Current property to a wait cursor when populating a ComboBox or saving or loading a file.

CursorWłaściwość jest właściwością otoczenia.The Cursor property is an ambient property. Właściwość otoczenia jest właściwością kontrolki, która jeśli nie jest ustawiona, zostanie pobrana z kontrolki nadrzędnej.An ambient property is a control property that, if not set, is retrieved from the parent control. Na przykład wartość a Button będzie taka sama BackColor jak jej element nadrzędny Form domyślnie.For example, a Button will have the same BackColor as its parent Form by default. Aby uzyskać więcej informacji o właściwościach otoczenia, zobacz AmbientProperties klasy lub Control Przegląd klas.For more information about ambient properties, see the AmbientProperties class or the Control class overview.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania Cursor właściwości w klasie pochodnej należy użyć właściwości klasy bazowej, Cursor Aby zwiększyć podstawową implementację.When overriding the Cursor property in a derived class, use the base class's Cursor property to extend the base implementation. W przeciwnym razie musisz podać wszystkie implementacje.Otherwise, you must provide all the implementation. Nie jest wymagane przesłonięcie obu get metod i set właściwości. w Cursor razie potrzeby można przesłonić tylko jedną z nich.You are not required to override both the get and set methods of the Cursor property; you can override only one if needed.

Dotyczy

Zobacz też