Control.DefaultCursor Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia domyślny kursor dla kontrolki.Gets or sets the default cursor for the control.

protected:
 virtual property System::Windows::Forms::Cursor ^ DefaultCursor { System::Windows::Forms::Cursor ^ get(); };
protected virtual System.Windows.Forms.Cursor DefaultCursor { get; }
member this.DefaultCursor : System.Windows.Forms.Cursor
Protected Overridable ReadOnly Property DefaultCursor As Cursor

Wartość właściwości

Obiekt typu Cursor reprezentujący bieżący kursor domyślny.An object of type Cursor representing the current default cursor.

Uwagi

Zastąp DefaultCursor, aby skonfigurować kursor domyślny dla kontrolki.Override DefaultCursor to configure a default cursor for your control. Jest to wydajniejsze niż Ustawianie kursora w konstruktorze kontrolki i zapewnia automatyczną obsługę niektórych funkcji projektanta związanych z kursorem.This is more efficient than setting the cursor in the control's constructor, and gives automatic support for certain cursor-related designer functions.

Dotyczy