Control.DefaultCursor Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia domyślny kursor dla kontrolki.Gets or sets the default cursor for the control.

protected:
 virtual property System::Windows::Forms::Cursor ^ DefaultCursor { System::Windows::Forms::Cursor ^ get(); };
protected virtual System.Windows.Forms.Cursor DefaultCursor { get; }
member this.DefaultCursor : System.Windows.Forms.Cursor
Protected Overridable ReadOnly Property DefaultCursor As Cursor

Wartość właściwości

Cursor

Obiekt typu Cursor reprezentujący bieżący kursor domyślny.An object of type Cursor representing the current default cursor.

Uwagi

Przesłoń DefaultCursor , aby skonfigurować domyślny kursor dla kontrolki.Override DefaultCursor to configure a default cursor for your control. Jest to wydajniejsze niż Ustawianie kursora w konstruktorze kontrolki i zapewnia automatyczną obsługę niektórych funkcji projektanta związanych z kursorem.This is more efficient than setting the cursor in the control's constructor, and gives automatic support for certain cursor-related designer functions.

Dotyczy