Control.DefaultMinimumSize Właściwość

Definicja

Pobiera długość i wysokość (w pikselach), która jest określana jako domyślny minimalny rozmiar kontrolki.Gets the length and height, in pixels, that is specified as the default minimum size of a control.

protected:
 virtual property System::Drawing::Size DefaultMinimumSize { System::Drawing::Size get(); };
protected virtual System.Drawing.Size DefaultMinimumSize { get; }
member this.DefaultMinimumSize : System.Drawing.Size
Protected Overridable ReadOnly Property DefaultMinimumSize As Size

Wartość właściwości

Size

SizeReprezentujący rozmiar kontrolki.A Size representing the size of the control.

Dotyczy