Control.DefWndProc(Message) Metoda

Definicja

Wysyła określony komunikat do domyślnej procedury okna.Sends the specified message to the default window procedure.

protected:
 virtual void DefWndProc(System::Windows::Forms::Message % m);
protected virtual void DefWndProc (ref System.Windows.Forms.Message m);
abstract member DefWndProc : Message -> unit
override this.DefWndProc : Message -> unit
Protected Overridable Sub DefWndProc (ByRef m As Message)

Parametry

m
Message

System Windows Message do przetworzenia.The Windows Message to process.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu komunikatów systemu Windows, zobacz Funkcja WindowProc.For more information about processing Windows messages, see the WindowProc function.

Dotyczy

Zobacz też