Control.DestroyHandle Metoda

Definicja

Niszczy dojście skojarzone z kontrolką.Destroys the handle associated with the control.

protected:
 virtual void DestroyHandle();
protected virtual void DestroyHandle ();
abstract member DestroyHandle : unit -> unit
override this.DestroyHandle : unit -> unit
Protected Overridable Sub DestroyHandle ()

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania DestroyHandle() w klasie pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, DestroyHandle() Aby upewnić się, że dojście zostało zniszczone.When overriding DestroyHandle() in a derived class, be sure to call the base class's DestroyHandle() method to ensure that the handle is destroyed.

Dotyczy

Zobacz też