Control.Dock Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia, które obramowania kontrolki są zadokowane do kontrolki nadrzędnej i określa, jak zmieniany jest rozmiar kontrolki z elementem nadrzędnym.Gets or sets which control borders are docked to its parent control and determines how a control is resized with its parent.

public:
 virtual property System::Windows::Forms::DockStyle Dock { System::Windows::Forms::DockStyle get(); void set(System::Windows::Forms::DockStyle value); };
public virtual System.Windows.Forms.DockStyle Dock { get; set; }
member this.Dock : System.Windows.Forms.DockStyle with get, set
Public Overridable Property Dock As DockStyle

Wartość właściwości

DockStyle

Jedna z DockStyle wartości.One of the DockStyle values. Wartość domyślna to None.The default is None.

Wyjątki

Przypisana wartość nie jest jedną z DockStyle wartości.The value assigned is not one of the DockStyle values.

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy GroupBox i ustawia niektóre z jego wspólnych właściwości.The following code example creates a GroupBox and sets some of its common properties. Przykład tworzy TextBox i ustawia jego wartość Location w polu grupy.The example creates a TextBox and sets its Location within the group box. Następnie ustawia Text Właściwość pola Grupa i zadokuje pole grupy w górnej części formularza.Next, it sets the Text property of the group box, and docks the group box to the top of the form. W końcu wyłącza pole grupy przez ustawienie Enabled właściwości na false , która powoduje wyłączenie wszystkich kontrolek zawartych w polu grupy.Lastly, it disables the group box by setting the Enabled property to false, which causes all controls contained within the group box to be disabled.

  // Add a GroupBox to a form and set some of its common properties.
private:
  void AddMyGroupBox()
  {
   // Create a GroupBox and add a TextBox to it.
   GroupBox^ groupBox1 = gcnew GroupBox;
   TextBox^ textBox1 = gcnew TextBox;
   textBox1->Location = Point(15,15);
   groupBox1->Controls->Add( textBox1 );

   // Set the Text and Dock properties of the GroupBox.
   groupBox1->Text = "MyGroupBox";
   groupBox1->Dock = DockStyle::Top;

   // Disable the GroupBox (which disables all its child controls)
   groupBox1->Enabled = false;

   // Add the Groupbox to the form.
   this->Controls->Add( groupBox1 );
  }
// Add a GroupBox to a form and set some of its common properties.
private void AddMyGroupBox()
{
  // Create a GroupBox and add a TextBox to it.
  GroupBox groupBox1 = new GroupBox();
  TextBox textBox1 = new TextBox();
  textBox1.Location = new Point(15, 15);
  groupBox1.Controls.Add(textBox1);

  // Set the Text and Dock properties of the GroupBox.
  groupBox1.Text = "MyGroupBox";
  groupBox1.Dock = DockStyle.Top;

  // Disable the GroupBox (which disables all its child controls)
  groupBox1.Enabled = false;

  // Add the Groupbox to the form.
  this.Controls.Add(groupBox1);
}
' Add a GroupBox to a form and set some of its common properties.
Private Sub AddMyGroupBox()
  ' Create a GroupBox and add a TextBox to it.
  Dim groupBox1 As New GroupBox()
  Dim textBox1 As New TextBox()
  textBox1.Location = New Point(15, 15)
  groupBox1.Controls.Add(textBox1)
  
  ' Set the Text and Dock properties of the GroupBox.
  groupBox1.Text = "MyGroupBox"
  groupBox1.Dock = DockStyle.Top
  
  ' Disable the GroupBox (which disables all its child controls)
  groupBox1.Enabled = False
  
  ' Add the Groupbox to the form.
  Me.Controls.Add(groupBox1)
End Sub

Uwagi

Użyj Dock właściwości, aby określić, w jaki sposób rozmiar kontrolki jest zmieniany automatycznie w miarę zmiany rozmiaru kontrolki nadrzędnej.Use the Dock property to define how a control is automatically resized as its parent control is resized. Na przykład ustawienie Dock powoduje, DockStyle.Left że formant będzie wyrównany do lewej krawędzi jego kontrolki nadrzędnej i zmienić rozmiar w miarę zmieniania rozmiaru kontrolki nadrzędnej.For example, setting Dock to DockStyle.Left causes the control to align itself with the left edges of its parent control and to resize as the parent control is resized. Kontrolki są zadokowane w ich kolejności Z, która jest wizualną warstwą formantów w formularzu, wzdłuż osi Z (głębokości) formularza.Controls are docked in their Z-order, which is the visual layering of controls on a form along the form's Z-axis (depth).

Formant można zadokować do jednej krawędzi jego kontenera nadrzędnego lub można zadokować do wszystkich krawędzi i wypełnić kontener nadrzędny.A control can be docked to one edge of its parent container or can be docked to all edges and fill the parent container.

Ustawienie Margin właściwości na zadokowanym formancie nie ma wpływu na odległość formantu od krawędzi jego kontenera.Setting the Margin property on a docked control has no effect on the distance of the control from the edges of its container.

Uwaga

AnchorWłaściwości i Dock wzajemnie się wykluczają.The Anchor and Dock properties are mutually exclusive. Można ustawić tylko jeden raz, a ostatni z nich ma pierwszeństwo.Only one can be set at a time, and the last one set takes precedence.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania Dock właściwości w klasie pochodnej należy użyć właściwości klasy bazowej, Dock Aby zwiększyć podstawową implementację.When overriding the Dock property in a derived class, use the base class's Dock property to extend the base implementation. W przeciwnym razie musisz podać wszystkie implementacje.Otherwise, you must provide all the implementation. Nie jest wymagane przesłonięcie obu get metod i set właściwości. w Dock razie potrzeby można przesłonić tylko jedną z nich.You are not required to override both the get and set methods of the Dock property; you can override only one if needed.

Dotyczy

Zobacz też