Control.DoubleBuffered Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ten formant powinien ponownie narysować powierzchnię przy użyciu pomocniczego buforu, aby zmniejszyć lub zapobiec migotaniu.Gets or sets a value indicating whether this control should redraw its surface using a secondary buffer to reduce or prevent flicker.

protected:
 virtual property bool DoubleBuffered { bool get(); void set(bool value); };
protected virtual bool DoubleBuffered { get; set; }
member this.DoubleBuffered : bool with get, set
Protected Overridable Property DoubleBuffered As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli powierzchnia kontrolki powinna być narysowana przy użyciu podwójnego buforowania; w przeciwnym razie false .true if the surface of the control should be drawn using double buffering; otherwise, false.

Uwagi

Buforowane grafiki mogą zmniejszyć lub wyeliminować migotanie spowodowane przez stopniowe przerysowanie części wyświetlanej powierzchni.Buffered graphics can reduce or eliminate flicker that is caused by progressive redrawing of parts of a displayed surface. Grafiki buforowane wymagają, aby zaktualizowane dane graficzne były najpierw zapisywane w buforze.Buffered graphics require that the updated graphics data is first written to a buffer. Dane w buforze grafiki są następnie szybko zapisywane w celu wyświetlenia pamięci.The data in the graphics buffer is then quickly written to displayed surface memory. Stosunkowo szybki przełącznik wyświetlanej pamięci graficznej zwykle zmniejsza migotanie, które w przeciwnym razie może wystąpić.The relatively quick switch of the displayed graphics memory typically reduces the flicker that can otherwise occur.

Uwaga

DoubleBuffered nie jest właściwością do powiązania.DoubleBuffered is not a bindable property.

Dotyczy

Zobacz też