Control.DpiChangedBeforeParent Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy ustawienie DPI kontrolki zostanie zmienione programowo przed wystąpieniem zdarzenia zmiany DPI dla jego kontrolki nadrzędnej lub formularza.Occurs when the DPI setting for a control is changed programmatically before a DPI change event for its parent control or form has occurred.

public:
 event EventHandler ^ DpiChangedBeforeParent;
public event EventHandler DpiChangedBeforeParent;
member this.DpiChangedBeforeParent : EventHandler 
Public Custom Event DpiChangedBeforeParent As EventHandler 

Dotyczy