Control.DragDrop Zdarzenie

Definicja

Występuje po zakończeniu operacji przeciągania i upuszczania.Occurs when a drag-and-drop operation is completed.

public:
 event System::Windows::Forms::DragEventHandler ^ DragDrop;
public event System.Windows.Forms.DragEventHandler DragDrop;
member this.DragDrop : System.Windows.Forms.DragEventHandler 
Public Custom Event DragDrop As DragEventHandler 

Typ zdarzenia

DragEventHandler

Przykłady

Ten fragment kodu ilustruje użycie DragDrop zdarzenia.This code excerpt demonstrates using the DragDrop event. Zobacz DoDragDrop metodę pełnego przykładu kodu.See the DoDragDrop method for the complete code example.

void ListDragTarget_DragDrop( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::DragEventArgs^ e )
{
  // Ensure that the list item index is contained in the data.
  if ( e->Data->GetDataPresent( System::String::typeid ) )
  {
   Object^ item = dynamic_cast<Object^>(e->Data->GetData( System::String::typeid ));
   
   // Perform drag-and-drop, depending upon the effect.
   if ( e->Effect == DragDropEffects::Copy || e->Effect == DragDropEffects::Move )
   {
     // Insert the item.
     if ( indexOfItemUnderMouseToDrop != ListBox::NoMatches )
            ListDragTarget->Items->Insert( indexOfItemUnderMouseToDrop, item );
     else
            ListDragTarget->Items->Add( item );
   }
  }

  // Reset the label text.
  DropLocationLabel->Text = "None";
}
private void ListDragTarget_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
{
  // Ensure that the list item index is contained in the data.
  if (e.Data.GetDataPresent(typeof(System.String)))
  {
    Object item = e.Data.GetData(typeof(System.String));

    // Perform drag-and-drop, depending upon the effect.
    if (e.Effect == DragDropEffects.Copy ||
      e.Effect == DragDropEffects.Move)
    {
      // Insert the item.
      if (indexOfItemUnderMouseToDrop != ListBox.NoMatches)
        ListDragTarget.Items.Insert(indexOfItemUnderMouseToDrop, item);
      else
        ListDragTarget.Items.Add(item);
    }
  }
  // Reset the label text.
  DropLocationLabel.Text = "None";
}
Private Sub ListDragTarget_DragDrop(ByVal sender As Object, ByVal e As DragEventArgs) Handles ListDragTarget.DragDrop
  ' Ensures that the list item index is contained in the data.

  If (e.Data.GetDataPresent(GetType(System.String))) Then

    Dim item As Object = CType(e.Data.GetData(GetType(System.String)), System.Object)

    ' Perform drag-and-drop, depending upon the effect.
    If (e.Effect = DragDropEffects.Copy Or
      e.Effect = DragDropEffects.Move) Then

      ' Insert the item.
      If (indexOfItemUnderMouseToDrop <> ListBox.NoMatches) Then
        ListDragTarget.Items.Insert(indexOfItemUnderMouseToDrop, item)
      Else
        ListDragTarget.Items.Add(item)

      End If
    End If
    ' Reset the label text.
    DropLocationLabel.Text = "None"
  End If
End Sub

Uwagi

XWłaściwości i Y DragEventArgs są w Współrzędne ekranu, a nie współrzędne klienta.The X and Y properties of the DragEventArgs are in screen coordinates, not client coordinates. Poniższy wiersz kodu języka Visual C# konwertuje właściwości na klienta Point .The following line of Visual C# code converts the properties to a client Point.

Point clientPoint = targetControl.PointToClient(new Point(de.X, de.Y)); 

Uwaga

W wersjach wcześniejszych niż .NET Framework 2,0, jeśli umieścisz UserControl zdarzenia with DragEnter i DragDrop w formularzu systemu Windows i przeciągniesz coś do niego w UserControl czasie projektowania, DropDrop DropEnter zostaną zgłoszone zdarzenia i.In versions earlier than .NET Framework 2.0, if you put a UserControl with DragEnter and DragDrop events on a Windows Form and drag and drop something onto the UserControl at design time, the DropDrop and DropEnter events are raised. Jednak po zamknięciu i ponownym otwarciu rozwiązania DragEnter DragDrop zdarzenia i nie są ponownie zgłaszane.However, when you close and reopen the solution, the DragEnter and DragDrop events are not raised again.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też