Control.Focused Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka ma fokus wprowadzania.Gets a value indicating whether the control has input focus.

public:
 virtual property bool Focused { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual bool Focused { get; }
member this.Focused : bool
Public Overridable ReadOnly Property Focused As Boolean

Wartość właściwości

true, Jeśli kontrolka ma fokus; w przeciwnym razie false.true if the control has focus; otherwise, false.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu wyłącza MenuItem, jeśli TextBox nie ma fokusu.The following code example disables a MenuItem if a TextBox does not have focus. W tym przykładzie wymagany jest Form z TextBox o nazwie textBox1 i dwa obiekty MenuItem o nazwach menuItemEdit i menuItemEditInsertCustomerInfo.This example requires that you have a Form with a TextBox named textBox1 and two MenuItem objects named menuItemEdit and menuItemEditInsertCustomerInfo.

private:
  void menuItemEdit_Popup( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   // Disable the menu item if the text box does not have focus.
   this->menuItemEditInsertCustomerInfo->Enabled = this->textBox1->Focused;
  }
private void menuItemEdit_Popup(object sender, EventArgs e)
{
  // Disable the menu item if the text box does not have focus.
  this.menuItemEditInsertCustomerInfo.Enabled = this.textBox1.Focused;
}
Private Sub menuItemEdit_Popup(sender As Object, _
 e As EventArgs) Handles menuItemEdit.Popup
  ' Disable the menu item if the text box does not have focus.
  Me.menuItemEditInsertCustomerInfo.Enabled = Me.textBox1.Focused
End Sub

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania właściwości Focused w klasie pochodnej należy użyć właściwości Focused klasy bazowej, aby zwiększyć podstawową implementację.When overriding the Focused property in a derived class, use the base class's Focused property to extend the base implementation. W przeciwnym razie musisz podać wszystkie implementacje.Otherwise, you must provide all the implementation.

Dotyczy

Zobacz też