Control.FontHeight Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wysokość czcionki kontrolki.Gets or sets the height of the font of the control.

protected:
 property int FontHeight { int get(); void set(int value); };
protected int FontHeight { get; set; }
member this.FontHeight : int with get, set
Protected Property FontHeight As Integer

Wartość właściwości

Wysokość Font formantu (w pikselach).The height of the Font of the control in pixels.

Uwagi

Uwaga

Właściwość FontHeight nie powinna być ustawiona na wartość inną niż Font.Height wartość kontrolki lub-1.The FontHeight property should not be set to any value other than the control's Font.Height value, or -1. Ustawienie FontHeight na-1 ma wpływ na wyczyszczenie wartości limitu pamięci podręcznej, a wartość jest obliczana ponownie przy następnym odwołaniu do właściwości.Setting FontHeight to -1 has the effect of clearing the cached height value, and the value is recalculated the next time the property is referenced.

Dotyczy

Zobacz też