Control.FromChildHandle(IntPtr) Metoda

Definicja

Pobiera kontrolkę, która zawiera określone dojście.Retrieves the control that contains the specified handle.

public:
 static System::Windows::Forms::Control ^ FromChildHandle(IntPtr handle);
public static System.Windows.Forms.Control FromChildHandle (IntPtr handle);
static member FromChildHandle : nativeint -> System.Windows.Forms.Control
Public Shared Function FromChildHandle (handle As IntPtr) As Control

Parametry

handle
IntPtr

Uchwyt okna ( HWND ) do wyszukania.The window handle (HWND) to search for.

Zwraca

Control

ControlReprezentuje kontrolkę skojarzoną z określonym dojściem; zwraca null czy nie znaleziono kontrolki z określonym dojściem.The Control that represents the control associated with the specified handle; returns null if no control with the specified handle is found.

Uwagi

Ta metoda przeszukuje okno obsługi łańcucha nadrzędnego do momentu znalezienia dojścia, które jest skojarzone z kontrolką.This method searches up the window handle parent chain until it finds a handle that is associated with a control. Ta metoda jest bardziej niezawodna niż FromHandle Metoda, ponieważ poprawnie zwraca formanty, które są właścicielami więcej niż jednego uchwytu.This method is more reliable than the FromHandle method, because it correctly returns controls that own more than one handle.

Dotyczy

Zobacz też