Control.GetNextControl(Control, Boolean) Metoda

Definicja

Pobiera następną kontrolkę do przodu lub wstecz w kolejności tabulacji w kontrolkach podrzędnych.Retrieves the next control forward or back in the tab order of child controls.

public:
 System::Windows::Forms::Control ^ GetNextControl(System::Windows::Forms::Control ^ ctl, bool forward);
public System.Windows.Forms.Control GetNextControl (System.Windows.Forms.Control ctl, bool forward);
member this.GetNextControl : System.Windows.Forms.Control * bool -> System.Windows.Forms.Control
Public Function GetNextControl (ctl As Control, forward As Boolean) As Control

Parametry

ctl
Control

ControlAby rozpocząć wyszukiwanie przy użyciu.The Control to start the search with.

forward
Boolean

true Aby przeszukiwać do przodu w kolejności tabulacji; false , aby przeszukać wstecz.true to search forward in the tab order; false to search backward.

Zwraca

Control

Dalej Control w kolejności tabulacji.The next Control in the tab order.

Uwagi

GetNextControlMetoda jest zależna od kolejności tabulacji.The GetNextControl method is dependent on tab order. Aby wykonać iterację wszystkich kontrolek formularza, w tym formantów zagnieżdżonych, użyj Controls właściwości.To iterate through all controls of a form, including nested controls, use the Controls property. Aby uzyskać lub ustawić aktywną kontrolę nad kontrolką kontenera, użyj ActiveControl właściwości.To get or set the active control of a container control, use the ActiveControl property.

Dotyczy

Zobacz też