Control.GetNextControl(Control, Boolean) Metoda

Definicja

Pobiera następną kontrolkę do przodu lub wstecz w kolejności tabulacji w kontrolkach podrzędnych.Retrieves the next control forward or back in the tab order of child controls.

public:
 System::Windows::Forms::Control ^ GetNextControl(System::Windows::Forms::Control ^ ctl, bool forward);
public System.Windows.Forms.Control GetNextControl (System.Windows.Forms.Control ctl, bool forward);
member this.GetNextControl : System.Windows.Forms.Control * bool -> System.Windows.Forms.Control
Public Function GetNextControl (ctl As Control, forward As Boolean) As Control

Parametry

ctl
Control

Control, aby rozpocząć wyszukiwanie przy użyciu.The Control to start the search with.

forward
Boolean

true, aby przeszukiwać do przodu w kolejności tabulacji; false przeszukać wstecz.true to search forward in the tab order; false to search backward.

Zwraca

Następny Control w kolejności tabulacji.The next Control in the tab order.

Uwagi

Metoda GetNextControl jest zależna od kolejności tabulacji.The GetNextControl method is dependent on tab order. Aby wykonać iterację wszystkich kontrolek formularza, w tym formantów zagnieżdżonych, użyj właściwości Controls.To iterate through all controls of a form, including nested controls, use the Controls property. Aby uzyskać lub ustawić aktywną kontrolę nad kontrolką kontenera, użyj właściwości ActiveControl.To get or set the active control of a container control, use the ActiveControl property.

Dotyczy

Zobacz też