Control.GiveFeedback Zdarzenie

Definicja

Występuje podczas operacji przeciągania.Occurs during a drag operation.

public:
 event System::Windows::Forms::GiveFeedbackEventHandler ^ GiveFeedback;
public event System.Windows.Forms.GiveFeedbackEventHandler GiveFeedback;
member this.GiveFeedback : System.Windows.Forms.GiveFeedbackEventHandler 
Public Custom Event GiveFeedback As GiveFeedbackEventHandler 

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje operację przeciągania i upuszczania między dwoma kontrolkami ListBox.The following code example demonstrates a drag-and-drop operation between two ListBox controls. Przykład wywołuje metodę DoDragDrop, gdy rozpocznie się akcja przeciągania.The example calls the DoDragDrop method when the drag action starts. Akcja przeciągania rozpocznie się, jeśli mysz przeniosła więcej niż SystemInformation.DragSize z lokalizacji myszy podczas zdarzenia MouseDown.The drag action starts if the mouse has moved more than SystemInformation.DragSize from the mouse location during the MouseDown event. Metoda IndexFromPoint służy do określenia indeksu elementu, który ma zostać przeciągnięty podczas MouseDown zdarzenia.The IndexFromPoint method is used to determine the index of the item to drag during the MouseDown event.

W przykładzie pokazano również, jak używać niestandardowych kursorów dla operacji przeciągania i upuszczania.The example also demonstrates using custom cursors for the drag-and-drop operation. Przykład wymaga, aby dwa pliki kursorów, 3dwarro.cur i 3dwno.curznajdować się w katalogu aplikacji, odpowiednio dla kursorów niestandardowych nie przeciąganie i upuszczanie.The example requires that two cursor files, 3dwarro.cur and 3dwno.cur, exist in the application directory, for the custom drag and no-drop cursors, respectively. Kursory niestandardowe będą używane, jeśli zaznaczono CheckBox UseCustomCursorsCheck.The custom cursors will be used if the UseCustomCursorsCheckCheckBox is checked. Kursory niestandardowe są ustawiane w obsłudze zdarzeń GiveFeedback.The custom cursors are set in the GiveFeedback event handler.

Stan klawiatury jest obliczany w obsłudze zdarzeń DragOver po prawej ListBox, aby określić, jakie operacje przeciągania będzie opierać się na stanie klawiszy SHIFT, CTRL, ALT lub CTRL + ALT.The keyboard state is evaluated in the DragOver event handler for the right ListBox, to determine what the drag operation will be based on state of the SHIFT, CTRL, ALT, or CTRL+ALT keys. Lokalizacja w ListBox, w której nastąpi odrzucanie, jest również określana podczas DragOver zdarzenia.The location in the ListBox where the drop would occur is also determined during the DragOver event. Jeśli dane do usunięcia nie są String, wówczas DragEventArgs.Effect jest ustawiona na None w DragDropEffects.If the data to drop is not a String, then the DragEventArgs.Effect is set to None in DragDropEffects. Na koniec w DropLocationLabelLabelzostanie wyświetlony stan upuszczania.Finally, the status of the drop is displayed in the DropLocationLabelLabel.

Dane do usunięcia dla prawego ListBox są określane w programie obsługi zdarzeń DragDrop i String wartość zostanie dodana w odpowiednim miejscu w ListBox.The data to drop for the right ListBox is determined in the DragDrop event handler and the String value is added at the appropriate place in the ListBox. Jeśli operacja przeciągania przesunie się poza granice formularza, operacja przeciągania i upuszczania zostanie anulowana w obsłudze zdarzeń QueryContinueDrag.If the drag operation moves outside the bounds of the form, then the drag-and-drop operation is canceled in the QueryContinueDrag event handler.

Ten fragment kodu ilustruje użycie zdarzenia GiveFeedback.This code excerpt demonstrates using the GiveFeedback event. Zobacz metodę DoDragDrop, aby uzyskać pełny przykład kodu.See the DoDragDrop method for the complete code example.

void ListDragSource_GiveFeedback( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::GiveFeedbackEventArgs^ e )
{
  // Use custom cursors if the check box is checked.
  if ( UseCustomCursorsCheck->Checked )
  {
   // Sets the custom cursor based upon the effect.
   e->UseDefaultCursors = false;
   if ( (e->Effect & DragDropEffects::Move) == DragDropEffects::Move )
         ::Cursor::Current = MyNormalCursor;
   else
         ::Cursor::Current = MyNoDropCursor;
  }
}
private void ListDragSource_GiveFeedback(object sender, System.Windows.Forms.GiveFeedbackEventArgs e) 
{
  // Use custom cursors if the check box is checked.
  if (UseCustomCursorsCheck.Checked) {

    // Sets the custom cursor based upon the effect.
    e.UseDefaultCursors = false;
    if ((e.Effect & DragDropEffects.Move) == DragDropEffects.Move)
      Cursor.Current = MyNormalCursor;
    else 
      Cursor.Current = MyNoDropCursor;
  }
}
Private Sub ListDragSource_GiveFeedback(ByVal sender As Object, ByVal e As GiveFeedbackEventArgs) Handles ListDragSource.GiveFeedback

  ' Use custom cursors if the check box is checked.
  If (UseCustomCursorsCheck.Checked) Then

    ' Set the custom cursor based upon the effect.
    e.UseDefaultCursors = False
    If ((e.Effect And DragDropEffects.Move) = DragDropEffects.Move) Then
      Cursor.Current = MyNormalCursor
    Else
      Cursor.Current = MyNoDropCursor
    End If
  End If

End Sub

Uwagi

Zdarzenie GiveFeedback jest zgłaszane, gdy rozpoczęto operację przeciągania i upuszczania.The GiveFeedback event is raised when a drag-and-drop operation is started. Po zdarzeniu GiveFeedback Źródło zdarzenia przeciągania może modyfikować wygląd wskaźnika myszy, aby dać użytkownikowi opinię wizualną podczas operacji przeciągania i upuszczania.With the GiveFeedback event, the source of a drag event can modify the appearance of the mouse pointer in order to give the user visual feedback during a drag-and-drop operation.

Poniżej opisano, jak i kiedy są zgłaszane zdarzenia związane z operacjami przeciągania i upuszczania.The following describes how and when events related to drag-and-drop operations are raised.

Metoda DoDragDrop określa kontrolkę pod bieżącą lokalizacją kursora.The DoDragDrop method determines the control under the current cursor location. Następnie sprawdza, czy formant jest prawidłowym obiektem docelowym upuszczania.It then checks to see if the control is a valid drop target.

Jeśli formant jest prawidłowym obiektem docelowym upuszczania, zdarzenie GiveFeedback jest wywoływane z określonym efektem przeciągania i upuszczania.If the control is a valid drop target, the GiveFeedback event is raised with the drag-and-drop effect specified. Aby zapoznać się z listą efektów przeciągania i upuszczania, zobacz Wyliczenie DragDropEffects.For a list of drag-and-drop effects, see the DragDropEffects enumeration.

Zmiany położenia kursora myszy, stanu klawiatury i stanu przycisku myszy są śledzone.Changes in the mouse cursor position, keyboard state, and mouse button state are tracked.

 • Jeśli użytkownik wyjdzie z okna, zostanie zgłoszone zdarzenie DragLeave.If the user moves out of a window, the DragLeave event is raised.

 • Jeśli mysz przejdzie do innej kontrolki, zostanie zgłoszony DragEnter dla tego formantu.If the mouse enters another control, the DragEnter for that control is raised.

 • Jeśli mysz jest przenoszona, ale pozostaje w tej samej kontrolce, zostanie zgłoszone zdarzenie DragOver.If the mouse moves but stays within the same control, the DragOver event is raised.

W przypadku zmiany stanu przycisku klawiatury lub myszy zostanie zgłoszone zdarzenie QueryContinueDrag, które określa, czy kontynuować przeciąganie, porzucić dane, czy anulować operację na podstawie wartości właściwości Action QueryContinueDragEventArgszdarzenia.If there is a change in the keyboard or mouse button state, the QueryContinueDrag event is raised and determines whether to continue the drag, to drop the data, or to cancel the operation based on the value of the Action property of the event's QueryContinueDragEventArgs.

 • Jeśli wartość DragAction jest Continue, zostanie zgłoszone zdarzenie DragOver w celu kontynuowania operacji, a zdarzenie GiveFeedback zostanie wywołane z nowym efektem, aby można było ustawić odpowiednie opinie wizualne.If the value of DragAction is Continue, the DragOver event is raised to continue the operation and the GiveFeedback event is raised with the new effect so appropriate visual feedback can be set. Aby uzyskać listę prawidłowych efektów upuszczania, zobacz Wyliczenie DragDropEffects.For a list of valid drop effects, see the DragDropEffects enumeration.

  Uwaga

  Zdarzenia DragOver i GiveFeedback są sparowane, dzięki czemu wskaźnik myszy porusza się nad elementem docelowym upuszczania, a użytkownik otrzymuje najbardziej aktualne informacje na temat pozycji myszy.The DragOver and GiveFeedback events are paired so that as the mouse moves across the drop target, the user is given the most up-to-date feedback on the mouse's position.

 • Jeśli wartość DragAction jest Drop, wartość efektu upuszczania jest zwracana do źródła, więc aplikacja źródłowa może wykonać odpowiednią operację na danych źródłowych. na przykład Wytnij dane, jeśli operacja była przenoszona.If the value of DragAction is Drop, the drop effect value is returned to the source, so the source application can perform the appropriate operation on the source data; for example, cut the data if the operation was a move.

 • Jeśli wartość DragAction jest Cancel, zostanie zgłoszone zdarzenie DragLeave.If the value of DragAction is Cancel, the DragLeave event is raised.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też