Control.InvokeGotFocus(Control, EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie GotFocus dla określonej kontrolki.Raises the GotFocus event for the specified control.

protected:
 void InvokeGotFocus(System::Windows::Forms::Control ^ toInvoke, EventArgs ^ e);
protected void InvokeGotFocus (System.Windows.Forms.Control toInvoke, EventArgs e);
member this.InvokeGotFocus : System.Windows.Forms.Control * EventArgs -> unit
Protected Sub InvokeGotFocus (toInvoke As Control, e As EventArgs)

Parametry

toInvoke
Control

Control, do której ma zostać przypisane zdarzenie.The Control to assign the event to.

e
EventArgs

EventArgs, który zawiera dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Dotyczy

Zobacz też