Control.InvokePaint(Control, PaintEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi Paint zdarzenie dla określonej kontrolki.Raises the Paint event for the specified control.

protected:
 void InvokePaint(System::Windows::Forms::Control ^ c, System::Windows::Forms::PaintEventArgs ^ e);
protected void InvokePaint (System.Windows.Forms.Control c, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e);
member this.InvokePaint : System.Windows.Forms.Control * System.Windows.Forms.PaintEventArgs -> unit
Protected Sub InvokePaint (c As Control, e As PaintEventArgs)

Parametry

c
Control

ControlDo przypisywania Paint zdarzenia do.The Control to assign the Paint event to.

e
PaintEventArgs

PaintEventArgsZawierający dane zdarzenia.An PaintEventArgs that contains the event data.

Dotyczy

Zobacz też