Control.IsAccessible Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant jest widoczny dla aplikacji ułatwień dostępu.Gets or sets a value indicating whether the control is visible to accessibility applications.

public:
 property bool IsAccessible { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool IsAccessible { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.IsAccessible : bool with get, set
Public Property IsAccessible As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli formant jest widoczny dla aplikacji ułatwień dostępu; w przeciwnym razie false .true if the control is visible to accessibility applications; otherwise, false.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też