Control.IsDisposed Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy formant został usunięty.Gets a value indicating whether the control has been disposed of.

public:
 property bool IsDisposed { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool IsDisposed { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.IsDisposed : bool
Public ReadOnly Property IsDisposed As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli formant został usunięty; w przeciwnym razie false .true if the control has been disposed of; otherwise, false.

Atrybuty

Uwagi

Gdy ta właściwość zwraca true , formant jest usuwany i nie może już być przywoływany jako prawidłowy formant systemu Windows.When this property returns true, the control is disposed of and can no longer be referenced as a valid Windows control. Mimo że wystąpienie formantu jest usunięte, nadal jest przechowywane w pamięci, dopóki nie zostanie usunięte z pamięci przez wyrzucanie elementów bezużytecznych.Even though the instance of a control is disposed of, it is still maintained in memory until it is removed from memory through garbage collection. Gdy kontrolka zostanie usunięta, nie można wywołać jej RecreateHandle metody.When a control is disposed, you cannot call its RecreateHandle method.

Dotyczy

Zobacz też