Control.IsMirrored Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest duplikatem.Gets a value indicating whether the control is mirrored.

public:
 property bool IsMirrored { bool get(); };
public bool IsMirrored { get; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool IsMirrored { get; }
member this.IsMirrored : bool
Public ReadOnly Property IsMirrored As Boolean

Wartość właściwości

true, Jeśli kontrolka jest dublowana; w przeciwnym razie false.true if the control is mirrored; otherwise, false.

Atrybuty

Uwagi

Kontrolka lustrzana wyświetla układ i tekst od prawej do lewej.A mirrored control displays both layout and text from right to left. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak: Tworzenie dublowanych Windows Forms i kontrolek.For more information, see How to: Create Mirrored Windows Forms and Controls.

Dotyczy